اگر برای ثبت لحظه های خوب و به یادماندنی زندگی تان تا کنون به نوشتن متن های طولانی اقدام می کردید،
و اگر با نوشتن یادداشت های مختلف با دوستان تان در ارتباط بودید…
حتما به این فکر افتادید که چگونه از متن های کمتر استفاده کنید اما حسی بیشتر را منتقل کنید…

Read more